Vilcsek Gyula

Általános Iskola

Felmentés lehetősége legfeljebb 2 testnevelés órán való aktív részvétel alól

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. §-a értelmében „Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra.

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.”

A c) pont esetében a szülő –kizárólag az aláhúzott feltételek megléte mellett – írásban kérheti a legfeljebb 2 testnevelés órán való részvétel alóli felmentést.

Azt, hogy a tanuló mely testnevelés órákon nem köteles aktívan részt venni, az iskola határozza meg!

Amennyiben a testnevelés óra órarend szerint az első, vagy az utolsó órára esik, szülői kérésre a tanuló mentesülhet az iskolában való tartózkodás alól. Ha az iskola által felmentésre kijelölt óra, vagy órák más tanórák közé ékelődnek, a felmentett tanuló köteles a testnevelés órán részt venni, de sporttevékenységet nem folytat.

A hiányzás igazolására az egyéb tanóráról való távollétre vonatkozó szabályok érvényesek. Az ebben a bekezdésben taglalt esetben a tanuló szülői kérésre sem hagyhatja el az iskola épületét!

Úszásoktatás kiváltására a felmentés nem jogosít!

A felmentés engedélyezésének menete

  1. A szülő –kizárólag a c) pontban leírt feltételek megléte esetén –az iskola titkárságán átvehető
    formanyomtatványon írásbeli kérelmet nyújt be az iskola igazgatójához mely kérelemhez csatolja
    a) a versenyszerű rendszeres sporttevékenységet igazoló egyesületi tagságról szóló igazolást, vagy
    b) az amatőr sportolói szerződés alapján a sportszervezet által kiállított igazolást és a tanévre érvényes versenyengedély hitelesített másolatát.
  2. A kérelem benyújtását követően az érintett testnevelő tanár szakmai javaslata alapján a felmentést az iskola igazgatója –egy vagy legfeljebb két testnevelés órára vonatkozóan – engedélyezheti.
  3. A felmentés az engedély aláírását követő hét első kijelölt testnevelés órájától kezdődően a rendszeres sporttevékenység fennállásáig, de legfeljebb egy tanévre szólóan érvényes.

FIGYELEM!
Sportoló tanuló további testnevelés órán való részvétel alól, valamint a testnevelés tantárgy tantervében előírt –minden egészséges tanuló számára kötelezően teljesítendő –gyakorlat végrehajtása alól nem kaphat felmentést.

Kapcsolódó dokumentumok:

Nyúli Edina
intézményvezető